VII. 70 HAFTANIN SIRRI

7. VII. 70 HAFTANIN SIRRI

Giriş

Bugün kullanılan takvim 1582 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Gregoryen Takvime dayanır. Bu takvimin kullanılmasından önce zaman Ay’ın hareketine göre hesaplanıyordu (Ay Takvimi). İlk Çağ’da gerçekleşen olaylar, kralların yönetme zamanıyla ilişkilendiriliyordu. Buna göre örneğin peygamber Daniel’e “Pers Kralı Koreş’in krallığının üçüncü yılında (…) bir giz açıklandı.” (Dan. 10:1). RABB’in Sözü peygamber Yeşaya’ya ilk kez “Yahuda kralı olan Amon oğlu Yoşiya’nın krallığının on üçüncü yılında” iletildi.

Yahuda kralı Yoyakim’in krallığının üçüncü yılında Yeruşalim kenti Babilliler tarafından ele geçirildi (Dan. 1). Halk Babil’e sürgüne gönderildi ve Yeruşalim’deki tapınak yıkıldı. Bu olayların nedeni Yahudilerin günahları, putperestlikleri ve Tanrı’ya karşı isyanlarıydı (Yer. 25:3-12).

Sürgüne gönderilenlerden biri de Daniel’di. Daniel eğitimli ve yetenekli genç bir adam olarak kral sarayında hizmet etmek üzere Babil kralı tarafından seçilmişti. Bu seçkin konumuna rağmen Daniel inancından ödün vermemeye ve Tanrı’ya her koşulda sadık kalmaya kesin kararlıydı. Daniel’in sürgüne gönderilmesinin ardından altmış yıl geçmişti. Daniel Kutsal Yazılarda okuduğu yetmiş haftanın ne anlama geldiğini düşündü. RABB’bin peygamber Yeremya’ya verdiği söze göre Yeruşalim’in bu kadar zaman ıssız kalacağını okumuştu (Dan. 9:1-2). Daniel Tanrı’ya, halkının büyük günahını bağışlaması için yalvardı. Halkı için dua ederken melek Gabriel ona göründü ve peygamberliği ve yetmiş haftanın sırrını anlaması için anlayış verdi (Dan. 9:22):

Peygamberlik Sözü

“Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin [Daniel’in] halkına [İsrail] ve kutsal kentine [Yeruşalim] yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır.” (Dan. 9:24). Bu zamanın sonunda suç affedilecek. Sonra Tanrı sonsuza dek düzen getirecek. Daha sonra peygamberlik sözü gerçekleşecek ve tapınak yeniden kutsanacak.

Demek ki bir “hafta”, yedi yıllık zamana denk geliyor.

Peygamberlikte verilen yetmiş haftalık zaman dört kısma bölünür:

  1. Bu dönemin başlamasından itibaren 7 hafta (yani 49 yıl) sonra Yeruşalim kenti yeniden kurulacak: […] Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek […]” (25. ayet). 2. Tar. 36:22-23 ve Ezra 1:1-5’e göre Babil’i yenen Pers kralı Koreş, yazılı ve sözlü olarak Yeruşalim’deki tapınağın yeniden kurulmasını ve hâlâ Babil’de sürgünde olan Yahudilerin Yahudiye’ye geri dönmelerini buyurur. Yeruşalim’in ve Yeruşalim’deki tapınağın yeniden kurulması, yasa bilgini Ezra ve Vali Nehemya önderliğinde gerçekleşir. MÖ 457 ve 445 yıllarında Yerışalim’i, kent duvarlarını ve tapınağı yeniden kurmak üzere Yeruşalim’e geri dönerler.
  2. “[…] Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.” (Dan. 9:25). Bu ikinci döneme İsrail’in Romalılar tarafından kuşatılması damgasını vurur ve bu dönem İsa Mesih’in halka açıkça müjdeyi yaymaya başladığı zaman olan vaftizine kadar devam eder. (MS. 27)
  3. Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan [İbranice מָשִׁ֖יחַ Mesih] [yetmişinci haftanın ortasında] öldürülecek; gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri (tapınağı) yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacak (Dan. 9:26).
  4. Peygamberliğin açıklaması: Daniel’in peygamberliğinde önceden söylendiği gibi İsa 70 haftalık süre içinde çarmıha gerildi. Yeruşalim dört yıl süren bir savaşın ardından, ordu komutanı Titus’un önderliğinde Romalılar tarafından ele geçirildi (MS. 70) Tapınak yerle bir edildi, Yeruşalim ateşe verildi ve Yahudiler topraklarından kovuldular – İkinci Dünya Savaşından sonra kısmen geri dönene kadar.

Her zaman olduğu gibi burada da “tesadüf eseri” tutan bir falcılık mı vardır, yoksa gerçekten Tanrı’yı arayanların, bu sözlerin arkasında Tanrı’nın olduğunu anlamaları için Tanrı tarafından verilmiş bir vahiy mi söz konusudur? Buna siz karar verin.