19. ALLAH’IN RUHU

19. ALLAH’IN RUHU

 

KUR’ÂN

Yaratılışta Allah insana ruhundan üfledi

Hicr 15:28-29: Hani Rabbin meleklere demişti ki: “Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.” Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan [رُوحِي rūhī]  üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!

Secde 32:9: Sonra onu [insanı] tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan [rūhihi] üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

Sad 38:72: Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan [رُوحِي rūhī] üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın!

Allah bakire Meryem’e ruhunu üfledi

Enbiya 21:91: Irzını iffetle korumuş olanı (Meryem’i de an.) Biz ona ruhumuzdan [rūhanā] üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret kıldık.

Tahrim 66:12: İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona ruhumuzdan [rūhanā] üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

Meryem 19:17-19: Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona [Meryem’e] ruhumuzu [rūhanā] gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah’a sığınırım! Eğer Allah’tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma). Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim, dedi.

İsa Allah tarafından Kutsal Ruh’la güçlendirildi

Bakara 2:87: Andolsun biz Musa’ya Kitab’ı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya da mucizeler verdik. Ve onu, Rûhu’l-Kudüs [birūhi l-qudusi] (Cebrail) ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz.

Bakara 2:253: O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa’ya açık mucizeler verdik ve onu Rûhu’l-Kudüs ile güçlendirdik. Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti, kimi de inkâr etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı; lâkin Allah dilediğini yapar.

İsa Allah’ın ruhundandır

Nisa 4:171: Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah’ın resûlüdür, (o) Allah’ın, Meryem’e ulaştırdığı “kün: Ol” kelimesi(nin eseri)dir, O’ndan bir ruhtur [warūhun min’hu] (O’nun tarafından gönderilmiş, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur). Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. “(Tanrı) üçtür” demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah’tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.

Kur’ân Muhammed’e Allah’ın Ruh’u tarafından vahyedildi

Bakara 2:97: De ki: Cebrail’e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah’ın izniyle Kur’an’ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir.

Nahl 16:102: De ki: Onu [Kur’ân’ı], Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.

  • Kur’ân’ın vahyi konusu bölümde ele alınacak: Kur’ân’da Allah’ın Vahyedilmesi

Allah hangi kuluna vahiy vereceğine kendisi karar verir

Mümin 40:15: Dereceleri yükselten, Arş’ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi [l-rūha min amrihi] indirir.

Nahl 16:2: Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile, “Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun” diye gönderir.