2. TANRI’NIN VE ALLAH’IN ÖZELLİKLERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI

2. TANRI’NIN VE ALLAH’IN ÖZELLİKLERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI

 

Tanrı tek Tanrı’dır

Yeş. 45:18: Çünkü gökleri yaratan RAB, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren RAB -Tanrı O’dur- şöyle diyor: “RAB benim, başkası yok.”

Yeş. 46:9-10: Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Sonu ta başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, ‘Tasarım gerçekleşecek, istediğim her şeyi yapacağım’ diyen benim.

Yas. Tek. 6:4-5: Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir. Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kutsal Kitap ayetleri: Yas. Tek. 7:9; 4:23-24 ve 35, 39; 10:17; 32:39; 2. Sam. 7:22-23; Mezm. 86:10; 119:160; Yeş. 43:10-11; Yer. 10:10; Çık. 15:11; 1. Kor. 8:4-6; 1. Tim. 1:17.

Allah tektir ve tek Tanrı’dır

Haşr 59:23: O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.

Bakara 2:163: İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.

Bakara 2:255: Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur […].

Ali İmran 3:18: Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka ilâh yoktur.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kur’ân ayetleri: 2:164-166; 6:1; 20:97; 99; 9:39.51; 28:88; 3:60-62; 3:73-74; 14:47; 15:24-26; 22:6; 22:69-70.74; 2:268-269:272; 2:285-286; 3:154-155; 4:132-134; 16:52; 57:28; 2:33; 2:21; 20:114; 44:8; 22:62-65; 11:56-57; 3:9-11; 3:26-27; 4:78; 25:6; 4:88; 42:28-29; 17:25; 6:114; 23:78-80; 11:6; 17:110; 30:48; 35:7-11; 29:22; 33:45; 23:116-117; 25:58-59; 27:73; 27:93; 28:76-77; 30:5-6; 30:40; 33:15-17; 45:37; 50:43; 53:25; 112:1-4.

 

Tanrı’nın çocuğu da eşi de yoktur.

Meryem 19:35: Allah’ın bir evlât edinmesi, olur şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece “Ol!” der ve hemen olur.

Maide 5:75: Meryem oğlu Mesîh ancak bir resûldür. Ondan önce de (birçok) resûller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) yüz çeviriyorlar.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kur’ân ayetleri: 5:75; 9:30-31; 23:91; 6:101-102; 10:68; 112:1-4; 2:115-117; 6:162-163; 25:2; 4:116; 5:72-75; 6:100-102; 27:59-64; 3:129; 5:17; 50:43; 24:42; 22:24-26; 2:135-137; 2:163; 16:1-3; 20:8; 21:108; 23:116-117; 28:70; 28:88; 73:9; 10:68; 112:1-4; 2:115-117.

Tanrı tek Rab’dir

 1. Tim. 6:15-16: Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun! Amin.
 2. Tar. 29:11: Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, Zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir, ya RAB! Sen her şeyden yücesin.

Mezm. 8:1: Ey Egemenimiz RAB, ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! Gökyüzünü görkeminle kapladın.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kutsal Kitap ayetleri: Yeş. 33:2; 40:18-20; Mezm. 83:19; Neh. 9:6; Efes. 3:20-21; 1. Tar. 29:11-13; Vah. 4:11; Mezm. 97:1-2; 95:1-8; 115:3; 135:5-6; Luka 1:49-55; Mezm. 22:28; Mezm. 47:2-3; Yas. Tek. 10:14; Mezm. 145:11.

Yerin ve göğün mülkü Allah’ındır

Casiye 45:27: Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Şura 42:49: Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.

Bakara 2:284: Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kur’ân ayetleri: 3:26-31; 3: 129; 4:32; 5:17; 5:40-41; 7:178-180; 10:31-32; 10:99-100; 14:4; 16:10-16; 42:8-10; 81:27-29; 29:20-21; 50:43; 24:42; 37:4-5; 24:20-21; 4:131; 22:14; 30:5-6; 30:26-27; 34:1-2; 39:4-5; 10:62-64; 13:42; 19:60-61; 31:20; 20:4-7; 53:31; 67:15-16; 40:3; 39:36-38; 43:82:85; 114:1-3.

 

Tanrı ebedidir

Yeş. 40:28: Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar, O’nun bilgisi kavranamaz.

Yeş. 57:15: Yüce ve görkemli Olan, sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki, “Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.”

Rom. 1:20: Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri – sonsuz gücü ve Tanrılığı – dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmaktedir.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka bir Kutsal Kitap ayeti: 1. Tim. 1:17.

Tanrı kutsaldır

[Türkçe Kutsal Kitap’ta kullanılan kutsal sözcüğü, İbranice ‘kados’ (Arapça ‘kaddus’) sözcüğünün çevirisidir ve asıl olarak temiz, saf, katışıksız anlamına gelir.]

Yeş. 6:3: Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı: “Her Şeye Egemen RAB kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor.”

Vah. 15:4: Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.

Hab. 1:13: Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kutsal Kitap ayetleri: Çık. 15:11; Yeş. 6:3; 30:15; 40:25; 48:17; Vah. 4:8; Mezm. 22:4; 77:14; 99:3,5; İbr. 12:14; 1. Yuh. 3:3; Vah. 3:7.

Allah kutsaldır (eksiklikten münezzehtir)

Haşr 59:23: O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Cumua 62:1: Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih eder.

Tanrı yaşayan Tanrı’dır

Mezm. 42:2: Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü?

Mat. 16:16: Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi.

Elç İşl. 14:15: […] Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı’ya dönmeye çağırıyoruz.

 1. Kor. 6:16: Tanrı’nın tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: “Aralarında yaşayacak, Aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.”

İbr. 3:12: Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı’yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin.

Allah yaşayan (diri) Tanrı’dır

Mümin 40:65: O daima diridir; O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O’na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Tanrı dünyanın yaratıcısıdır

İbr. 1:10: Yine diyor ki, “Ya Rab, başlangıçta Dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.”

Yar. 1:1-3: Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu.

Neh. 9:6: Halk şöyle dua etti: “Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.”

Mezm. 33:8-9: Bütün yeryüzü RAB’den korksun, dünyada yaşayan herkes O’na saygı duysun. Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; O buyurunca, her şey belirdi.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kutsal Kitap ayetleri: Yar. 1:11, 20, 21, 24; Yeş. 40:25-26.

Allah yerin ve göğün yaratıcısıdır

Rad 13:2: Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş’a istivâ eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah’tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip âyetleri açıklamaktadır.

Secde 32:4: Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah’tır. O’ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?

Fatır 35:3: Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; Allah’tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O’ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Talak 65:12: Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kur’ân ayetleri: 31:10; 41:9-12; 6:101-104; 7:54; 31:26-29; 40:62-68; 65:12; 61:10-12; 6:1-2; 45:22; 39:5-6; 6:73; 42:10-13; 55:42-55; 11:7; 14:19; 15:86; 20:4; 21:37; 10:3; 29:19-21; 30:26-27; 22:6; 25:2; 39:62-63; 42:11-12; 39:5-6; 54:49-50; 59:24; 11:7; 43:9-13; 59:21; 67:2-3.

 

İnsanı Tanrı yarattı

Yar. 1:26-27: Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

Mezm. 139:14-15: Sana övgüler sunarım, çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var! Bunu çok iyi bilirim. Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde, bedenim senden gizli değildi.

 • 1:21-25 ve 2:7 ayetleriyle de karşılaştırın.

İnsanları Allah yarattı

Alak 96:1-2: Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan (alak) yarattı. [Alak sözcüğü değişik anlamlara gelip, farklı Kur’ân çevirilerinde değişik şekillerde çevrilmiştir.  Çev. notu]

Mümün 40:67: Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan) yaratan sonra bebek olarak çıkaran, […].

Furkan 25:54: Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O’dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.

 • Bu konuyla ilgili başka Kur’ân ayetleri: 6:2; 95:4-6; 23:12-21; 55:4-13; 50:16-17; 30:54; 75:34-38; 32:7-9; 100:6-10; 70:19-21; 30:20-21; 25:54; 36:77-82; 39:6-7; 51:58; 35:11; 77:20-23; 80:18-32; 6:2; 16:4; 23:78-80; 67:23; 76:2-3; 29:60-61; 103:2-3.

Melekler âlemini Tanrı yarattı

Mezm. 148:1-2 ve 5: RAB’be övgüler sunun! Göklerden RAB’be övgüler sunun, yücelerde O’na övgüler sunun! Ey bütün melekleri, O’na övgüler sunun, övgüler sunun O’na, ey bütün göksel orduları! […] RAB’bin adına övgüler sunsunlar, çünkü O buyruk verince, var oldular.

Neh. 9:6: Halk şöyle dua etti: “Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.”

Cinleri ve melekleri Allah yarattı

Hicr 15:26-27: Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

Zariyat 51:56: Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

Fatır 35:1: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka Kur’ân ayetleri: 22:75; 55:33-40; 38:71-74; 32:11; 4:97; 16:2-3; 46:29-31; 2:29-34; 97:1-5; 6:100; 72:1-2, 6; 3:124-125; 47:27; 34:40-42; 43:19; 53:27-28.

 

Yaratılan şeyler görünmeyen bir Tanrı’ya işaret ediyor

Rom. 1:20: Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Mezm. 19:2-5: Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada ne de konuşma, sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. Gerdekten çıkan güveye benzer güneş, koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.

Mezm. 8:2: Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

 • Karşılaştırmak için Eyüp 38-40 bölümlerini ve Yeş. 40:26 ayetini okuyun.

Yaratılan şeyler Tanrı’nın varlığına bir kanıttır

Rum 30:20-25: Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının) delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz. Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. O’nun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır. Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) aramanız da O’nun (varlığının) delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır. Yine O’nun delillerindendir ki, size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için (alınacak) dersler vardır. Göğün ve yerin O’nun buyruğu ile durması da O’nun (varlığının) delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen (kabirlerinizden) çıkıverirsiniz.

Casiye 3:6: Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve (Allah’ın) yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah’ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah’ın âyetleridir. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

Tanrı adildir

Mezm. 36:6: Doğruluğun ulu dağlara benzer, adaletin uçsuz bucaksız enginlere. İnsanı da hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

Mezm. 11:7: Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever; dürüst insanlar O’nun yüzünü görecek.

Mezm. 145:17: RAB bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde sevecendir.

Rom. 1:17: Tanrı’nın insanı akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla aklanan yaşayacaktır.”

Mezm. 119:160: Sözlerinin temeli gerçektir, doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

 • Şu ayetlerle de karşılaştırın: Mezm. 116:5; 7:18; 50:6; 25:8; 86:15; 89:15; 97:2; 119:142; 129:4; 2. Pet.1:1.

Tanrı İsa’ya gelecekte dünyayı yargılama yetkisini verdi

El. İşl. 17:31: Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi [İsa] ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir.

Yuh. 5:22-27: [İsa kendisi hakkında şöyle dedi]: “Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir. Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlu’nun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. O’na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur.”

 • Bu kitabın bölümüne de bakın: Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın Son Yargısı Hakkında Ayetler
 • Bu konuyla ilgili başka ayetler: Vah. 21:3-8; Yer. 17:10; 2. Tim. 4:8.

Allah adildir

En’am 6:115: Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

Allah hâkimdir

En’am 6:57: De ki: Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz (azap) benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah’ındır. O hakkı anlatır ve O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Hac 22:17: Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, Hristiyanlar, Mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Bakara 2:62: Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.

Hac 22:56: O gün, mülk Allah’ındır. İnsanlar arasında hüküm verir. (Bu hüküm gereği) iman edip iyi davranışlarda bulunanlar Naîm cennetlerinin içindedirler.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 22:69; 4:141; 40:20; 60:10; 2:113; 3:55; 32:25; 39:3; 45:17; 60:3.

Tanrı gözle görülmez

 1. Tim. 1:17: Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı’nın olsun! Amin.

Rom. 1:20: Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Allah gözle görülmez

En’am 6:103: Gözler O’nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.

Tanrı her yerdedir

[Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki adı Yahve’dir, yani ‘Var Olan’, ‘Ben Ben’im’]

Yer. 23:24: “Kim gizli yere saklanır da Onu görmem?” diyor RAB, “Yeri göğü doldurmuyor muyum?” diyor RAB.

Mezm. 139:7-10: Nereye gidebilirim senin Ruhun’dan, nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam, oradasın, ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana, sağ elin tutar beni.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Yer. 23:23-24; Mat. 18:20; Mat. 28.20; Elç. İşl. 7:48; Yeş. 66:1.

Tanrı’nın her şeye gücü yeter

Yer. 32:27: “Bütün insanlığın Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey?”

Yeş. 40:26: Başınızı kaldırıp göklere bakın. Kim yarattı bütün bunları? Yıldızları sırayla görünür kılıyor, Her birini adıyla çağırıyor. Büyük kudreti, üstün gücü sayesinde hepsi yerli yerinde duruyor.

Yer. 10:12: Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan RAB’dir.

Vah. 1:8: Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben’im” diyor.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 1. Tar. 16:26-27; Eyüp 25:7; Mezm. 18:30-31; Mezm. 28:7; Mezm. 73:26; Yer. 32:17-27; Luka 1:37.

Allah’ın her şeye gücü yeter

Şura 42:49: Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.

Ali İmran 3:26,27,29: (Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. […] De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.

Bakara 2:284: Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir.

 • Ar’af 7:178-180 ayetlerine de bakın.

 

Tanrı her şeyi bilir

 1. Tar. 28:9: “[…] Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar […].”
 2. Sam. 16:7: Ama RAB Samuel’e, “Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma” dedi, “Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.”

Mezm. 139:1-6: Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin, bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB. Beni çepeçevre kuşattın, elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi, başa çıkamam, erişemem.

Rom. 11:33-34: Tanrı’nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! “Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O’nun öğütçüsü olabildi?”

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 1. Sam 2:3; Eyüp 9:4; Yeş. 29:15; Yeş. 40:28; Mezm. 94:8-11; Efes. 3:10-12; 1. Kor. 2:9-10; Mezm. 147:5; Mezm. 104:24; Sül. Özd. 5:21; 15:11.

Allah her şeyi bilir, her şeyden haberi vardır, hikmet sahibidir

Sebe 34:1: Hamd, göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah’a mahsustur. Ahirette de hamd O’na mahsustur. O, hikmet sahibidir, (her şeyden) haberi olandır.

En’am 6:59: Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.

Bakara 2:268-269: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vâdeder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 8:1; 2:231; 3:164; 28:69-70; 43:63; 4:113; 33:34; 62:2; 5:110; 4:92; 4:111; 32:5-6; 42:12; 57:4; 31:29-34; 22:76; 24:18; 6:3-5; 31:27.

Tanrı merhametli ve lütufkâr bir Tanrı’dır

Yeş. 49:15: Ama RAB, “Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?” diyor, “Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir, ama ben seni asla unutmam.”

Yeş. 66:13: Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi, Yeruşalim’de avuntu bulacaksınız.

Mezm. 89:3,6: Dedin ki, “Seçtiğim adamla antlaşma yaptım, kulum Davut’a şöyle ant içtim […] Ya RAB, gökler över harikalarını, kutsallar topluluğunda övülür sadakatin. Çünkü göklerde RAB’be kim eş koşulur? Kim benzer RAB’be ilahi varlıklar arasında?

 • Bu konuyla ilgili okunabilecek başka ayetler: Mezm. 103:2-18; Çık. 34:6; Mezm. 86:15; 36:6-8; 25:8-10; 57:1; 71:19; 78:38; 100:5; 63:4; 111:4; 112:4; 145:8-10; Yeş. 54:8; Yak. 5:11.

Allah kullarına merhamet gösterir ve onlara lütfeder

Şura 42:19: Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.

En’am 6:54: Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Hadid 57:9: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Şuara 26:140: Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

[Tevbe Suresi hariç bütün sureler Allah’ın merhametli olduğunu belirten besmeleyle başlarlar: Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla.]

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 42:5; 25:48; 16:18-19; 16:119; 33:43; 59:22-24; 22:64-66; 3:129, 5:17; 50:43; 24:42.

Tanrı doğrudur ve bu nedenle Sözü de gerçektir

Mezm. 119:160: Sözlerinin temeli gerçektir, doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

Say. 23:19: Tanrı insan değil ki, yalan söylesin; insan soyundan değil ki, düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi?

 • bölüme de bakın: Kutsal Kitap’ın Tanrı Sözü Olduğunu Gösteren İşaretler.
 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Say. 23:19; Yeşu 23:14; Dan. 4:34; Efes. 1:13; İbr. 6:18; 1. Pet. 1:22; Yuh. 8:31-32; 1. Yuh. 2:4-5; Rom. 1:18.

Allah mutlak hakimdir ve İsa hak sözdür

Hac 22:6: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye hakkıyla kadirdir.

Müminun 23:116: Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka tanrı yoktur, O, yüce Arş’ın sahibidir.

Nahl 16:102: De ki [Muhammed]: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.

Meryem 19:34: İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.

 • Bu konu hakkında okunması önerilen başka ayetler: 3:60.95; 61:9; 10:55; 35:3; 6:57; 39:2; 2:147; 2:252; 4:87; 18:21; 18:44; 31:33; 40:33; 4:122; 6:73; 6:115; 20:114; 24:25; 2:132-133; 10:4; 47:2.

 

Allah eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, üstündür, istediğini zorla yaptırandır

Haşr 59:23: O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

En’am 6:61: O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.

 • Şu ayetlere de bakın: Rad 13:16; Ya-sin 36:83.

Tanrı ihtiyaçları karşılar

Mezm. 145:14-16,18: RAB her düşene destek olur, iki büklüm olanları doğrultur. Herkesin umudu sende, onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin. Elini açar, bütün canlıları doyurursun dilediklerince. […] RAB kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır.

Mat. 6:26: Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

 1. Pet. 5:7: Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.
 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Mezm. 23; Yeş. 40:10-11.

 

Allah ihtiyaçları karşılar

Bakara 2:254: Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir.

Mümin 40:64: Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.

Tanrı bağışlayandır

Mezm. 103:10-14: Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar.

 1. Yuh. 1:9: Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
 2. Yuh. 2:1-2: Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır.
 • Şu ayetlere de bakın: 1. Tar. 7:14; Mezm. 32:1-5; 78:39; 130:4; Mika 7:18; Elç. İşl. 10:43.

Allah bağışlayandır

Münin 40:2-3: Bu Kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah’tandır ki. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O’nadır.

Fatır 35:29-30: Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.

Nuh 71:10: Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 2:73; 2:118; 2:225-226, ve 268-269; 3:31, 129, 155; 4:23, 95, 110, 152; 5:73-74, 98, 101; 6:54, 165; 7:153, 167; 8:70; 9:5, 25-26; 10:107; 11:97-98; 40:3; 42:23.

 

Tanrı, kendisine güvenen çocuklarının Babasıdır

Yuh. 1:12-13: Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.

Gal. 3:26: Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız.

 1. Yuh. 3:1: Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

Rom. 8:14-16: Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz. Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

 • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Mezm. 68:6; Yeş. 3:19; Efes. 3:15.

Tanrı “sürü”sünün “çoban”ıdır

[Tanrı Kutsal Kitap’ta sık sık sürüsünü yönlendiren, onun ihtiyaçlarını karşılayan, hatta sürüsünü korumak için onun uğruna yaşamını verebilen bir çobana benzetilir.]

Mezm. 23:1-4: RAB çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana.

Hez. 34:11-12: Egemen RAB şöyle diyor: “Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu, karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım.”

Yuh. 10:11, 14, 15: [İsa dedi] Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. […] Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba’yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.

Luka 15:3-7: Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: “Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır, evine döner; arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, ‘Benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum!’ der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır.”

 • Konuyla ilgili başka ayetler: Yeş. 40:10-11; Yer. 31:10; Hez. 34:23, 31; Mezm. 28:9; 77:21; 78:52-54; 80:2; Yuh. 10:2-18; Mat. 2:6; 25:31-34; Mark. 6:34; İbr. 13:20; Vah. 7:17.

Tanrı ışıktır

 1. Yuh. 1:5: […] Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur.

Yuh. 3:19-21: Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı’ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.

Mezm. 27:1: RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimseden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam.

Mezm. 84:11: Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

Allah yerin ve göğün ışığıdır

Nur 24:35: Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.

Allah ağaran sabahın Rabbidir

Felak 113:1-3: De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden…”

Allah âlemlerin Rabbidir.

Saffat 37:182: Alemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun!

Casiye 45:36: Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

 • Bu konu hakkında başka ayetler: 56:77-80; 41:9.