27. KUTSAL KİTAP’TA TANRI’NIN VAHYEDİLMESİ

27. KUTSAL KİTAP’TA TANRI’NIN VAHYEDİLMESİ

 

TANRI KENDİSİNİ İNSANLARA NASIL AÇIKLAR?

Tanrı’nın varlığı doğada, yıldızlarla kaplı gökyüzünde ve vicdanımızın olmasında görülebilir

 • Bu konu bölümde, Yaratılan Şeyler Görünmeyen Bir Tanrı’ya İşaret Ediyor başlığı altında incelendi.

Tanrı iman atalarıyla konuştu

Yar. 12:1: RAB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dedi.

Yar. 12:7: RAB Avram’a görünerek, “Bu toprakları senin soyuna vereceğim” dedi. Avram kendisine görünen RAB’be orada bir sunak yaptı.

 1. Sam. 15:10: RAB Samuel’e şöyle seslendi: […]
 2. Sam. 7:4: O gece RAB Natan’a şöyle seslendi: […]

Yeş. 6:8: Sonra Rab’bin sesini işittim: “Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?” diyordu. “Ben! Beni gönder” dedim.

Yer. 1:4-5: RAB bana şöyle seslendi: “Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım, uluslara peygamber atadım.”

Hez. 3:16-17: Yedi gün sonra RAB bana şöyle seslendi: “İnsanoğlu, seni İsrail halkına bekçi atadım. Benden bir söz duyar duymaz onları benim yerime uyaracaksın.”

Tanrı bulut ve ateş sütunu içinde Musa’ya ve İsrail halkına göründü

Çık. 34:5-6: RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını RAB olarak duyurdu. Musa’nın önünden geçerek, “Ben RAB’bim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.”

Çık. 13:21-22: Gece gündüz ilerlemeleri için, RAB gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı.

 • Şu ayetlere de bakın: Hag. 1:1-4; Yer. 18:1-6; Yeş. 28:16.

Tanrı rüyalar, vizyonlar ve vahiyler aracılığıyla insanlara görünür

 1. Sam. 3:10: RAB gelip orada durdu ve önceki gibi, “Samuel, Samuel!” diye seslendi. Samuel, “Konuş, kulun dinliyor” diye yanıtladı.
 2. Kral. 3:5: RAB Tanrı, Givon’da o gece rüyada [kral] Süleyman’a görünüp, “Sana ne vermemi istersin?” diye sordu.

Yeş. 1:1: Yahuda kralları Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında Amots oğlu Yeşaya’nın Yahuda ve Yeruşalim’le ilgili görümü:

Dan. 7:13-14: [Daniel dedi] “Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”

Gal. 1:11-12: [Elçi Pavlus dedi] Kardeşlerim, yaydığım Müjde’nin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı.

Efes. 3:4-5: Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih’in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor.

 • Konuyla ilgili başka ayetler: Yar. 2:1-6; Yeş. 6:1-6; Yer. 1:5; Yer. 10:1-4; Hez. 1:1-27; Hez. 37:1-5; Yoel 1:1; Sef. 1:1; Hag. 1:1; Zak. 1:1; Mal. 1:1.

Tanrı kendisini melek görünümünde gösterdi

Çık. 3:2-6: RAB’bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor, ama tükenmiyor. “Çok garip” diye düşündü, “Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor!” RAB Tanrı Musa’nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, “Musa, Musa!” diye seslendi. Musa, “Buyur!” diye yanıtladı. Tanrı, “Fazla yaklaşma” dedi, “Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı’yım.” Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı’ya bakmaya korkuyordu.

Çık. 23:20-22: “Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, başkaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için başkaldırınızı bağışlamaz. Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım.”

 • Konuyla ilgili başka ayetler: Yar. 16:7-11; Yar. 22:11; Yar. 31:1; Çık. 3:2; Hak. 6:1.

Tanrı kendisini Oğlunda açıkladı

İbr. 1:1-3: Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

Yuh. 1:14: Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini -Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini- gördük.

 • Bu konu bölümde daha ayrıntılı olarak açıklandı: Kutsal Kitap İsa Hakkında Ne Diyor?

[Tanrı değişik zamanlarda seçtiği peygamberlere verdiği vahiylerle kendisini ve varlığını insanlara açıklar. Bununla biz insanları kendisiyle birlikte yaşamaya çağırır. Kutsal Kitap Tanrı’nın yazıya dökülmüş sözüdür; İsa ise Tanrı’nın beden almış Sözü’dür.]

Kutsal Kitap Tanrı’nın Kutsal Ruhu tarafından esinlendi

[Esinleme (ya da vahiy) sözcüğü Tanrı’nın peygamberlerine, yani mesajını alan kişilere, Kutsal Ruhu aracılığıyla sözünü “hohlaması” anlamına gelir. Mesajlar, o zamanın olaylarına, mesajı alan kişinin kişiliğine ve o zamanın düşünce ve anlayışına uygun olarak verilirdi.]

 1. Tim. 3:16: Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.
 2. Pet. 1:19-21: Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar’daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.

Kutsal Kitap Tanrı’nın planını önceden yapılmış peygamberliklerde de açıklar

Amos 3:7: Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

Yeş. 44:26: “[…] Ulaklarının peygamberlik sözlerini gerçekleştiren, Yeruşalim için, ‘İçinde oturulacak’, Yahuda kentleri için, ‘Yeniden kurulacak, Yıkıntılarını onaracağım’ diyen; Engine, ‘Kuru! Sularını kurutacağım’ diyen, Koreş için, ‘O çobanımdır, Her istediğimi yerine getirecek’, Yeruşalim için, ‘Yeniden kurulacak’, Tapınak için, ‘Temeli atılacak’ diyen RAB benim.”

Efes. 3:8-9: [Pavlus diyor:] […] Yine de Mesih’in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı’da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi.

Tanrı’nın Sözü günahsız bir yaşam için yol göstericidir

Mezm. 119:9-11: Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, izin verme buyruklarından sapmama! Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah işlememek için.

Mezm. 119:130: Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir.

Tanrı’nın Sözüne güvenmek sonsuz yaşam verir

Yuh. 5:24: “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.”

Yuh. 6:68: Simun Petrus şu yanıtı verdi: “Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.”

Tanrı’nın Sözü Tanrı’nın gücüdür

Mezm. 33:6-9: Gökler RAB’bin sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı. Deniz sularını bir araya toplar, engin suları ambarlara depolar. Bütün yeryüzü RAB’den korksun, dünyada yaşayan herkes O’na saygı duysun. Çünkü O söyleyince, her şey var oldu; O buyurunca, her şey belirdi.

 1. Sel. 3:13: Öyle ki, Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı’nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.
 • Yaratılış konusu Kutsal Kitap’ta Yaratılış 1. bölümde anlatılır.

İbr. 4:12-13: Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.

Yer. 23:29: “Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?” RAB böyle diyor.

Tanrı’nın Sözü sonsuza dek durur

Yeş. 40:8: Ot kurur, çiçek solar, ama Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur.

Mezm. 119:89: Ya RAB, sözün göklerde sonsuza dek duruyor.

Mat. 5:18: Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

 • Şu ayete de bakın: Mat. 24:35.

Tanrı’nın Sözü paktır

Mezm. 18:31: Var mı RAB’den başka tanrı? Tanrımız’dan başka kaya var mı?

Tanrı’nın Sözü güvenilirdir ve gerçektir

Mezm. 119:160: Sözlerinin temeli gerçektir, doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

Mezm. 33:4: Çünkü RAB’bin sözü doğrudur, her işi sadakatle yapar.

Yuh. 17:17: Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.

Tanrı’nın Sözü ışıktır

Mezm. 119:105: Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır.

Tanrı’nın Sözü sevinç kaynağıdır

Mezm. 119:162: Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum.

Yer. 15:16: Sözlerini bulur bulmaz yuttum, bana neşe, yüreğime sevinç oldu. Çünkü seninim ben, ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı!

İNSAN OLMUŞ TANRI’NIN SÖZÜ

Yuh. 1:1-4, 14: Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı […]. Söz insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini – Baba’dan gelen, lütuf ce gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini – gördük.

27