6. İNSANIN YARATICISI İLE OLAN İLİŞKİSİ

6. İNSANIN YARATICISI İLE OLAN İLİŞKİSİ

İnsan Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmıştır

Yar. 1:26-28: Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.”

Mezm. 8:5-9: Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, Başına yücelik ve onur tacını koydun. (tanrılardan) pek aşağı yaratmadın. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, Her şeyi ayaklarının altına serdin; davarları, sığırları, yabanıl hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpırdaşan bütün canlıları. Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

  • Ayrıca Yar. 9:6’ya bakın.

İnsan Allah tarafından yaratılmıştır

Müminun 23:14: Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.

Abese 80:17-32: Kahrolası insan! Ne inkârcıdır! Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. Hayır! (İnsan) Allah’ın emrettiğini yapmadı. İnsan, yediğine bir baksın! Yağmurlar yağdırdık, sonra toprağı göz göz yardık, bu suretle orada ekinler bitirdik, üzümler, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

Beled 90:4-6: Biz, insanı (yüz yüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? “Pek çok mal harcadım” diyor.

TANRI İNSANI NEDEN YARATTI?

Tanrı insanı, kendisiyle kişisel bir ilişkisinin olması için yarattı

Yeş. 55:6-7: Bulma fırsatı varken RAB’bi arayın, yakındayken O’na yakarın. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB’be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız’a dönsün, bol bol bağışlanır.

Yeş 55:3: “Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut’a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.”

Mat. 11:28-30: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur.”

  1. Tar. 15:2: […] RAB’le birlikte olduğunuz sürece, O da sizinle olacaktır. O’nu ararsanız bulursunuz. Ama O’nu bırakırsanız, O da sizi bırakır.

Mezm. 37:4: RAB’den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

Elç. İşl. 17:27: Bunu, kendisini [Tanrı’yı] arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir.

Yuh. 5:39-40: [İsa dedi] Kutsal Yazılar’ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.

Tanrı’yı yüceltmesi ve sevmesi için

Yas. Tek. 6:4-5: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir1. Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.”

Yas. Tek. 10:12-14: “Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB’den korkun, O’nun yollarında yürüyün, O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin; üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun. Gökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RAB’bindir.

  • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Çık. 20:5-6; Yeş. 66:2; Yer. 2:13; Yuh. 6:35; Vah. 22:17.

 

Tanrı’yla ve Tanrı’ya yaraşır şekilde yaşamak için

Mika 6:8: Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?

Efes. 2:10: Çünkü biz Tanrı’nın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa’da yaratıldık.

Mat. 5:48: Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.

Rom. 12:1-2: Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına [ben Pavlus] size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

Efes. 4:17, 20-24: Bunun için [ben Pavlus] şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. […] Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz İsa’nın sesini duydunuz, O’ndaki gerçeğe uygun olarak O’nun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

  • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: Yas. Tek. 10:12; 13:5; Mat. 5:48; Efes. 1:11-12; Yuh. 17:22-24; 1. Sel. 5:21-22.

Tanrı insanları sever ve onlarla ilgilenir

Luka 15:1-7: Bütün vergi görevlileriyle günahkârlar İsa’yı dinlemek için O’na akın ediyordu. Ferisiler’le din bilginleri ise, “Bu adam günahkârları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor” diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: “Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır, evine döner; arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, ‘Benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum!’ der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır.”

Mezm. 100:3: Bilin ki RAB Tanrı’dır. Bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz, O’nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

Yuh. 10:10: Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense [İsa] insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

Mat. 6:26: Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Mezm. 23:3-4: İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana.

ALLAH İNSANLARI NEDEN YARATTI?

Allah’a kulluk etmek için

Bakara 2:21: Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.

Zariyat 51:56: Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

ALLAH İNSANLAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜR?

İnsan zayıf ve kusurludur

İsra 17:83-84: İnsana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir.

Ali İmran 3:14: Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.

Nisa 4:28: […] çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Kehf 18:54: […] Fakat tartışmaya en çok düşkün varlık insandır.

Mearic 70:19: Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.

İsra 17:11: İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!

İsra 17:67: […] İnsanoğlu çok nankördür.

İsra 17:100: […] İnsanoğlu da pek eli sıkıdır!

Ahzab 33:72: […] Doğrusu o [insan] çok zalim, çok cahildir.

  • Bu konuyla ilgili okunması önerilen başka ayetler: 42:49-51; 55:3-4; 51:56-57; 2:285; 4:136; 4:111; 4:27-32; 17:13-15; 18:7-8; 23:1-7; 30:28-29; 75:34-36.

TANRI’NIN İNSANLAR İÇİN PLANI

Tanrı’nın herkes için iyi bir tasarısı var

Yer. 29:11: “Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.”

  1. Tim. 2:3-4: Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister.

Yas. Tek. 10:12-13: “Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB’den korkun, O’nun yollarında yürüyün, O’nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk edin; üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun.”

Yuh. 6:39-40: “Beni [İsa’yı] gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü Babam’ın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.”

Hez. 18:23: Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen RAB böyle diyor.

Yeş. 55:6-9: Bulma fırsatı varken RAB’bi arayın, yakındayken O’na yakarın. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB’be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız’a dönsün, bol bol bağışlanır.  “Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB. “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.”

Yuh. 14:27: Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

ALLAH’IN İNSANLAR İÇİN İSTEĞİ

Allah’ın her bir kişi için ne istediği önceden bilinemez

Yunus 10:99-100: (Resûlüm!) Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkârcı) kılar.

En’am 6:149: De ki: Kesin delil, ancak Allah’ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

Hud 11:118-119: Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım” sözü yerini buldu.

Secde 32:13-14: Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım” diye benden kesin söz çıkmıştır. (O gün onlara şöyle diyeceğiz:) Bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım! Doğrusu biz de sizi unuttuk; yaptıklarınızdan ötürü ebedî azabı tadın!

Nahl 16:93: Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.

İbrahim 14:4: […] Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir.

  • Ek XIV’de İslamiyet’te Kader Anlayışı konusu daha yakından ele alınacak.
  • Bu konuyla ilgili başka ayetler: 2:6-7; 2:272; 3:11; 3:73-74; 3:128-129; 4:88; 4:142-144; 5:18; 6:39; 6:111-112; 6:125-128, 137; 7:158-159; 9:51; 10:117; 11:34; 13:26-27, 39; 16:8-9; 16:36-37, 93; 17:13, 54; 21:47; 24:21; 24:38; 28:56; 29:21; 30:4-6; 30:29, 30, 37, 54-59; 34:35-36; 35:7-8; 35:16-17; 36:8-10; 37:96; 39:23, 36-37; 40:33-34; 42:7-8, 13; 42:43-46 ve 49-50; 47:16; 48:14; 57:21-22, 29; 62:4; 74:31; 76:28-31.